RSS

Tag Archives: Contribute

Sửa lỗi khi không có quyền upload file .swf vào library hoặc list trong Sharepoint 2010


Người dùng với quyền truy cập Contribute tải file .swf  hoặc các định dạng file bị chặn vào sharepoint library hoặc sharepoint list attachment thì gặp thông báo lỗi

Các định dạng file bị chặn (WebFileExtension) bao gồm:

  • ASPX
  • Master
  • XAP
  • SWF
  • JAR
  • ASMX
  • Ascx
  • XSN
  • XSF

Cách sửa như sau:

Mở SharePoint 2010 Management Shell.

Chạy các dòng script tương ứng như sau:

$WebApp = Get-SPWebApplication http://YourSiteCollectionURL/
$Extensions = $WebApp.WebFileExtensions
$Ext = $Extensions.Remove(“swf”)
$WebApp.Update()

Để xem danh sách WebFileExtensions dùng đoạn script sau:

$WebApp = Get-SPWebApplication https://YourSiteCollectionURL/
$Extensions = $WebApp.WebFileExtensions
$Extensions | ForEach-Object {Write-Host $_}

Nếu muốn thêm vào danh sách WebFileExtensions thì dùng lệnh .Add() thay lệnh .Remove()

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 03/10/2012 in SharePoint

 

Tags: ,