RSS

Category Archives: DotNet

Lập trình generic (template) với C#


Bài viết sưu tầm tại: http://my.opera.com/minhbt/blog/show.dml/3010009
Trong C# hỗ trợ lập trình generic khá mạnh, nếu bạn biết sử dụng lập trình generic thì bạn tiết kiệm được khá khá thời gian lập trình, và tính tái sử dụng code rất cao, vẫn đảm bảo tính trong sáng khi code mà performance của chương trình hầu như ko giảm. Trong C#, bạn có thể lập trình Generic với Class, Struct, Function.
1. Lập trình Generic với Class.
Chắc bạn đã quá quen thuộc với khai báo
List<string> nameList = new List<string>();
Đây là khai báo sử dụng một danh sách các string, trong đó lớp List<T> là một lớp được lập trình dạng generic, bạn có thể dễ dàng khai báo một danh sách các đối tượng thuộc kiểu bất kì. Rõ ràng tính tái sử dụng lớp List<T> cao hơn rất nhiều lớp List ko có generic.
Áp dụng phương pháp cách định nghĩa lớp này, chúng ta có thể tạo những lớp generic khác nhau. Tớ ví dụ ở đây lớp Couple<T, E> được sử dụng rất nhiều khi tớ viết code.

  public class Couple<T, E>
  {
    public T elementA;
    public E elementB;
    public Couple(T inA, E inB)
    {
      elementA = inA;
      elementB = inB;
    }
  }

Lớp này được dùng khi bạn muốn có một đối tượng tạm thời chỉ gồm hai phần tử, bình thường bạn phải định nghĩa một class mới để phù hợp với kiểu của 2 phần tử nói trên, nhưng với Couple<T, E> bạn ko cần thiết phải làm điều đó.
Ví dụ bạn muốn một đối tượng gồm 2 phần tử string và một số integer, bạn khai báo như sau :

Couple<string, int> couple = new Couple<string, int>(”Age”, 29);

Khi đó couple.elementA sẽ có kiểu string nhận giá trị “Age” và couple.elementB sẽ có kiểu int nhận giá trị 29.
Cũng với lớp này, bạn có thể tạo một lớp danh sách các bộ đôi string và int như sau :


List<Couple<string, int>> listCouple = new List<Couple<string, int>> ();

Và khi đó List[5].elementA sẽ có kiểu string, trả về giá trị string của Couple có index 5 trong List nói trên.
Hoặc khi hàm bạn viết cần phải trả về 2 đối tượng, thì việc sử dụng Couple<T, E> cũng là một cách tốt, trong sáng và vẫn rất OPP:D.
Chú ý, bạn có thể bổ sung thêm Property cho lớp Couple<T, E> nếu thấy cần thiết (khi lập trình aspx chẳng hạn), thêm như bình thường.

  public class Couple<T, E>
  {
    public T elementA;
    public E elementB;
    public Couple(T inA, E inB)
    {
      elementA = inA;
      elementB = inB;
    }
    public T ElementA
    {
      get{return elementA;}
      set{elementA = value;}
    }
  }

Tương tự như vậy, bạn có thể khai báo thêm các lớp Generic Triple<T, E, F> (bộ ba) và Quad<T, E, F, V>

  public class Triple<T, E, F>
  {
    public T elementA;
    public E elementB;
    public F elementC;
    public Triple(T inA, E inB, F inC)
    {
      elementA = inA;
      elementB = inB;
      elementC = inC;
    }
  }

  public class Quad<T, E, F, G>
  {
    public T elementA;
    public E elementB;
    public F elementC;
    public G elementD;
    public Quad(T inA, E inB, F inC, G inD)
    {
      elementA = inA;
      elementB = inB;
      elementC = inC;
      elementD = inD;
    }
  }

Bạn có thể tận dụng 3 lớp nói trên trong các dự án C# của bạn, sẽ tiết kiệm nhiều thời gian đấy. Chú ý phải định nghĩa thêm nhé, đây không phải là lớp sẵn có của .Net.

2. Lập trình Generic với Struct.
Nhìn chung, ko có ji khác biệt trong cách lập trình Generic Struct và Generic Class, ví dụ sau là Struct
Couple<T, E>:

  public struct Couple<T, E>
  {
    public T elementA;
    public E elementB;
    public Couple(T inA, E inB)
    {
      elementA = inA;
      elementB = inB;
    }
    public T ElementA
    {
      get{return elementA;}
      set{elementA = value;}
    }
  }

Nói chung, nếu ko phải quá bận tâm vào performance, thì hầu như ta có thể dùng Class thay vì dùng Struct trong lập trình C#. Tớ sẽ phân biệt sự khác nhau, và ưu nhược điểm của việc sử dụng Struct trong C# trong một bài viết khác.

3. Lập trình Generic Function.
C# cũng cho phép lập trình Generic với hàm, sau đây là một ví dụ :

  public string toString<T>(List<Couple<string, T>> list)
  {
    string result = "";
    foreach (Couple<string, T> pair in list){
      string tmp = pair.elementA + " : " + pair.elementB.ToString();
      result += tmp + '\n';
    }
    return result;
  }

Đây là ví dụ một hàm trả về một string tương ứng với nội dung của một danh sách bộ đôi của một String và một loại object nào đó (string, int, …) sẽ được thay thể trong mỗi trường hợp call cụ thể. Có lẽ đây ko phải là ví dụ hay cho Generic Function. Nhưng nhờ lập trình Generic Function, tớ đã có thể viết hàm BinarySearch rất tổng quát, có thể được tái sử dụng trong rất nhiều dự án khác, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tớ sẽ giới thiệu hàm này trong bài nói về Sắp xếp và Tìm kiếm sau.

Bài viết này có tham khảo tại: bnok.vn

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 24/04/2012 in DotNet

 

Adding a Strong Name to an existing DLL that you don’t have the source to


There are times when you need a DLL to have a strong name; putting it in the GAC for example. With 3rd party DLL’s this could be a pain. This is how you do it:

From a VS.NET command prompt, enter the following:

1. Generate a KeyFile

sn -k keyPair.snk

2. Get the MSIL for the assembly

ildasm SomeAssembly.dll /out:SomeAssembly.il

3. Rename the original assembly, just in case

ren SomeAssembly.dll SomeAssembly.dll.orig

4. Build a new assembly from the MSIL output and your KeyFile

ilasm SomeAssembly.il /dll /key= keyPair.snk

Where do these tools live

If you’ve not got your framework and sdk paths properly mapped… In framework 2 this is where the command line utilities live:

 • C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\ilasm.exe
 • C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\SDK\v2.0\Bin\ildasm.exe
 • C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\SDK\v2.0\Bin\sn.exe
 
Leave a comment

Posted by on 04/10/2011 in DotNet